Basiscursus Bedrijfshulpverlening (BHV)

 

Een werkgever is verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren, zodat bij gevaarlijke situaties op het werk letsel en schade bij werknemers en bezoekers zoveel mogelijk wordt voorkomen. Elk bedrijf heeft daarom één of meer bedrijfshulpverleners nodig. Deze cursus is bestemd voor iedereen die in het kader van een veilige werkomgeving wil optreden als bedrijfshulpverlener binnen het bedrijf.

 

Cursusduur: 8 uur per onderdeel

 

Minimumleeftijd cursist:

 

Cursusinformatie
De basiscursus Bedrijfshulpverlening bestaat uit twee onderdelen:

 

BHV Eerste Hulp: In dit onderdeel van de cursus wordt aandacht besteed aan het theoretische en praktische gedeelte van levensreddende handelingen.

 

BHV Brand en Ontruiming: Hierin wordt aandacht besteed aan de omgang met kleine blusmiddelen en het daadwerkelijk blussen van een beginnende brand met blusapparatuur. Tevens wordt de samenwerking met externe hulpverleningsdiensten behandeld en wordt aandacht besteed aan de rol van de BHV-er bij een ontruiming.

 

Examen
Het examen bestaat uit een praktisch en theoretisch deel. Wanneer u het examen met goed gevolg hebt afgelegd, ontvangt u een certificaat van het NIBHV. Heeft u zowel het certificaat van het EH als het B/O –gedeelte behaald, dan ontvangt u het NIBHV diploma.

 

De theorie-examens bestaan elk uit dertig meerkeuzevragen. Voor het praktijkdeel moet de kandidaat tijdens de opleiding een aantal verrichtingen op de juiste manier uitvoeren. Het theorie-examen wordt nagekeken door het NIBHV. Het praktijkexamen wordt beoordeeld door bevoegde examinatoren. Zij beoordelen de verrichtingen aan de hand van richtlijnen die zijn vastgelegd in het NIBHV examenreglement.

 

Het diploma en de certificaten zijn twee jaar geldig vanaf de afgiftedatum. Heeft u binnen uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur geen herhalingscertificaat behaald, dan moet u opnieuw het diploma van de Basisopleiding BHV behalen.

 

BHV-pas
Cursisten die een diploma BHV of een herhalingscertificaat hebben behaald, krijgen een BHV legitimatiebewijs (pasje). Het pasje is twee jaar geldig. De eigenaar van het pasje is verzekerd tijdens de geldigheidsduur van het pasje.

 

Onderdelen die o.a. tijdens de cursus aan bod komen:


BHV-Eerste Hulp